Aralık 29, 2023

  Yurtdışında Online Ticarete Adım Atmak

  Business Ready (B-READY) Dünya Bankası'nın dünya genelindeki ekonomik ortamını ve yatırım ortamını karşılaştıran rapora değinelim.
  Aralık 26, 2023

  Depo otomasyonu alanında faaliyet gösteren GreyOrange, 135 milyon dolar yatırım aldı

  2011'de hayata geçirilen GreyOrange, depo, tedarik ve lojistik alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi.
  Aralık 26, 2023

  Adjust Mobil Uygulama Büyüme Raporu’ndan öne çıkanlar

  27,6 mobil Büyüme Skoru ile Türkiye, ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin alışveriş uygulamaları 39,3 Büyüme Skoru ile MENAT…
  Aralık 26, 2023

  Markaların uluslararası pazarlara açılmalarını sağlayan yapay zeka destekli girişim: Multytude

  Multytude, markaların doğru ürünlerle ve pazarlama stratejileri ile hızlı bir şekilde uluslararası pazarlara açılmalarına yardımcı oluyor.
  Aralık 26, 2023

  Workup Gaming’in ilk döneminden mezun olan 10 girişim

  Türkiye İş Bankası’nın oyun dikeyindeki programı Workup Gaming, ilk dönem mezunlarını verdi. 
  Aralık 26, 2023

  Branchsight, Arz Portföy’ün 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yatırım aldı

  Arz Portföy, Bilişim Vadisi iş birliğiyle hayata geçirdiği 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, dijital pazarlama platformu Branchsight'a yatırım yaptığını açıkladı.
  Aralık 25, 2023

  Android telefonlar ile iMessage kullanmanızı sağlayan uygulama: Beeper Mini

  Tüm kısa mesaj sohbetlerinize bakarak hangilerinin iMessage kullanıcılarından geldiğini bulan Beeper Mini, mesajları Apple'ın platformundaki mavi balonlu konuşmalara dönüştürüyor.
  Aralık 25, 2023

  Kendi sesiniz ile farklı dilde dublajlar sunan yapay zeka destekli uygulama: Captions

  Videolarınıza kendi sesinizle farklı dilde dublajlar eklemenizi sağlayan Captions, yapay zeka destekli yaratıcı stüdyo araçları sunuyor.
  Başa dön tuşu

  REKLAM

  <script>(function(){'use strict';function aa(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}}var ba="function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(a,b,c){if(a==Array.prototype||a==Object.prototype)return a;a[b]=c.value;return a}; function ea(a){a=["object"==typeof globalThis&&globalThis,a,"object"==typeof window&&window,"object"==typeof self&&self,"object"==typeof global&&global];for(var b=0;b<a.length;++b){var c=a[b];if(c&&c.Math==Math)return c}throw Error("Cannot find global object");}var fa=ea(this);function ha(a,b){if(b)a:{var c=fa;a=a.split(".");for(var d=0;d<a.length-1;d++){var e=a[d];if(!(e in c))break a;c=c[e]}a=a[a.length-1];d=c[a];b=b(d);b!=d&&null!=b&&ba(c,a,{configurable:!0,writable:!0,value:b})}} var ia="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){function b(){}b.prototype=a;return new b},l;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)l=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ja={a:!0},ka={};try{ka.__proto__=ja;m=ka.a;break a}catch(a){}m=!1}l=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}var la=l; function n(a,b){a.prototype=ia(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(la)la(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.A=b.prototype}function ma(){for(var a=Number(this),b=[],c=a;c<arguments.length;c++)b[c-a]=arguments[c];return b} var na="function"==typeof Object.assign?Object.assign:function(a,b){for(var c=1;c<arguments.length;c++){var d=arguments[c];if(d)for(var e in d)Object.prototype.hasOwnProperty.call(d,e)&&(a[e]=d[e])}return a};ha("Object.assign",function(a){return a||na});/* Copyright The Closure Library Authors. SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ var p=this||self;function q(a){return a};var t,u;a:{for(var oa=["CLOSURE_FLAGS"],v=p,x=0;x<oa.length;x++)if(v=v[oa[x]],null==v){u=null;break a}u=v}var pa=u&&u[610401301];t=null!=pa?pa:!1;var z,qa=p.navigator;z=qa?qa.userAgentData||null:null;function A(a){return t?z?z.brands.some(function(b){return(b=b.brand)&&-1!=b.indexOf(a)}):!1:!1}function B(a){var b;a:{if(b=p.navigator)if(b=b.userAgent)break a;b=""}return-1!=b.indexOf(a)};function C(){return t?!!z&&0<z.brands.length:!1}function D(){return C()?A("Chromium"):(B("Chrome")||B("CriOS"))&&!(C()?0:B("Edge"))||B("Silk")};var ra=C()?!1:B("Trident")||B("MSIE");!B("Android")||D();D();B("Safari")&&(D()||(C()?0:B("Coast"))||(C()?0:B("Opera"))||(C()?0:B("Edge"))||(C()?A("Microsoft Edge"):B("Edg/"))||C()&&A("Opera"));var sa={},E=null;var ta="undefined"!==typeof Uint8Array,ua=!ra&&"function"===typeof btoa;var F="function"===typeof Symbol&&"symbol"===typeof Symbol()?Symbol():void 0,G=F?function(a,b){a[F]|=b}:function(a,b){void 0!==a.g?a.g|=b:Object.defineProperties(a,{g:{value:b,configurable:!0,writable:!0,enumerable:!1}})};function va(a){var b=H(a);1!==(b&1)&&(Object.isFrozen(a)&&(a=Array.prototype.slice.call(a)),I(a,b|1))} var H=F?function(a){return a[F]|0}:function(a){return a.g|0},J=F?function(a){return a[F]}:function(a){return a.g},I=F?function(a,b){a[F]=b}:function(a,b){void 0!==a.g?a.g=b:Object.defineProperties(a,{g:{value:b,configurable:!0,writable:!0,enumerable:!1}})};function wa(){var a=[];G(a,1);return a}function xa(a,b){I(b,(a|0)&-99)}function K(a,b){I(b,(a|34)&-73)}function L(a){a=a>>11&1023;return 0===a?536870912:a};var M={};function N(a){return null!==a&&"object"===typeof a&&!Array.isArray(a)&&a.constructor===Object}var O,ya=[];I(ya,39);O=Object.freeze(ya);var P;function Q(a,b){P=b;a=new a(b);P=void 0;return a} function R(a,b,c){null==a&&(a=P);P=void 0;if(null==a){var d=96;c?(a=[c],d|=512):a=[];b&&(d=d&-2095105|(b&1023)<<11)}else{if(!Array.isArray(a))throw Error();d=H(a);if(d&64)return a;d|=64;if(c&&(d|=512,c!==a[0]))throw Error();a:{c=a;var e=c.length;if(e){var f=e-1,g=c[f];if(N(g)){d|=256;b=(d>>9&1)-1;e=f-b;1024<=e&&(za(c,b,g),e=1023);d=d&-2095105|(e&1023)<<11;break a}}b&&(g=(d>>9&1)-1,b=Math.max(b,e-g),1024<b&&(za(c,g,{}),d|=256,b=1023),d=d&-2095105|(b&1023)<<11)}}I(a,d);return a} function za(a,b,c){for(var d=1023+b,e=a.length,f=d;f<e;f++){var g=a[f];null!=g&&g!==c&&(c[f-b]=g)}a.length=d+1;a[d]=c};function Aa(a){switch(typeof a){case "number":return isFinite(a)?a:String(a);case "boolean":return a?1:0;case "object":if(a&&!Array.isArray(a)&&ta&&null!=a&&a instanceof Uint8Array){if(ua){for(var b="",c=0,d=a.length-10240;c<d;)b+=String.fromCharCode.apply(null,a.subarray(c,c+=10240));b+=String.fromCharCode.apply(null,c?a.subarray(c):a);a=btoa(b)}else{void 0===b&&(b=0);if(!E){E={};c="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split("");d=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"];for(var e= 0;5>e;e++){var f=c.concat(d[e].split(""));sa[e]=f;for(var g=0;g<f.length;g++){var h=f[g];void 0===E[h]&&(E[h]=g)}}}b=sa[b];c=Array(Math.floor(a.length/3));d=b[64]||"";for(e=f=0;f<a.length-2;f+=3){var k=a[f],w=a[f+1];h=a[f+2];g=b[k>>2];k=b[(k&3)<<4|w>>4];w=b[(w&15)<<2|h>>6];h=b[h&63];c[e++]=g+k+w+h}g=0;h=d;switch(a.length-f){case 2:g=a[f+1],h=b[(g&15)<<2]||d;case 1:a=a[f],c[e]=b[a>>2]+b[(a&3)<<4|g>>4]+h+d}a=c.join("")}return a}}return a};function Ba(a,b,c){a=Array.prototype.slice.call(a);var d=a.length,e=b&256?a[d-1]:void 0;d+=e?-1:0;for(b=b&512?1:0;b<d;b++)a[b]=c(a[b]);if(e){b=a[b]={};for(var f in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,f)&&(b[f]=c(e[f]))}return a}function Da(a,b,c,d,e,f){if(null!=a){if(Array.isArray(a))a=e&&0==a.length&&H(a)&1?void 0:f&&H(a)&2?a:Ea(a,b,c,void 0!==d,e,f);else if(N(a)){var g={},h;for(h in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,h)&&(g[h]=Da(a[h],b,c,d,e,f));a=g}else a=b(a,d);return a}} function Ea(a,b,c,d,e,f){var g=d||c?H(a):0;d=d?!!(g&32):void 0;a=Array.prototype.slice.call(a);for(var h=0;h<a.length;h++)a[h]=Da(a[h],b,c,d,e,f);c&&c(g,a);return a}function Fa(a){return a.s===M?a.toJSON():Aa(a)};function Ga(a,b,c){c=void 0===c?K:c;if(null!=a){if(ta&&a instanceof Uint8Array)return b?a:new Uint8Array(a);if(Array.isArray(a)){var d=H(a);if(d&2)return a;if(b&&!(d&64)&&(d&32||0===d))return I(a,d|34),a;a=Ea(a,Ga,d&4?K:c,!0,!1,!0);b=H(a);b&4&&b&2&&Object.freeze(a);return a}a.s===M&&(b=a.h,c=J(b),a=c&2?a:Q(a.constructor,Ha(b,c,!0)));return a}}function Ha(a,b,c){var d=c||b&2?K:xa,e=!!(b&32);a=Ba(a,b,function(f){return Ga(f,e,d)});G(a,32|(c?2:0));return a};function Ia(a,b){a=a.h;return Ja(a,J(a),b)}function Ja(a,b,c,d){if(-1===c)return null;if(c>=L(b)){if(b&256)return a[a.length-1][c]}else{var e=a.length;if(d&&b&256&&(d=a[e-1][c],null!=d))return d;b=c+((b>>9&1)-1);if(b<e)return a[b]}}function Ka(a,b,c,d,e){var f=L(b);if(c>=f||e){e=b;if(b&256)f=a[a.length-1];else{if(null==d)return;f=a[f+((b>>9&1)-1)]={};e|=256}f[c]=d;e&=-1025;e!==b&&I(a,e)}else a[c+((b>>9&1)-1)]=d,b&256&&(d=a[a.length-1],c in d&&delete d[c]),b&1024&&I(a,b&-1025)} function La(a,b){var c=Ma;var d=void 0===d?!1:d;var e=a.h;var f=J(e),g=Ja(e,f,b,d);var h=!1;if(null==g||"object"!==typeof g||(h=Array.isArray(g))||g.s!==M)if(h){var k=h=H(g);0===k&&(k|=f&32);k|=f&2;k!==h&&I(g,k);c=new c(g)}else c=void 0;else c=g;c!==g&&null!=c&&Ka(e,f,b,c,d);e=c;if(null==e)return e;a=a.h;f=J(a);f&2||(g=e,c=g.h,h=J(c),g=h&2?Q(g.constructor,Ha(c,h,!1)):g,g!==e&&(e=g,Ka(a,f,b,e,d)));return e}function Na(a,b){a=Ia(a,b);return null==a||"string"===typeof a?a:void 0} function Oa(a,b){a=Ia(a,b);return null!=a?a:0}function S(a,b){a=Na(a,b);return null!=a?a:""};function T(a,b,c){this.h=R(a,b,c)}T.prototype.toJSON=function(){var a=Ea(this.h,Fa,void 0,void 0,!1,!1);return Pa(this,a,!0)};T.prototype.s=M;T.prototype.toString=function(){return Pa(this,this.h,!1).toString()}; function Pa(a,b,c){var d=a.constructor.v,e=L(J(c?a.h:b)),f=!1;if(d){if(!c){b=Array.prototype.slice.call(b);var g;if(b.length&&N(g=b[b.length-1]))for(f=0;f<d.length;f++)if(d[f]>=e){Object.assign(b[b.length-1]={},g);break}f=!0}e=b;c=!c;g=J(a.h);a=L(g);g=(g>>9&1)-1;for(var h,k,w=0;w<d.length;w++)if(k=d[w],k<a){k+=g;var r=e[k];null==r?e[k]=c?O:wa():c&&r!==O&&va(r)}else h||(r=void 0,e.length&&N(r=e[e.length-1])?h=r:e.push(h={})),r=h[k],null==h[k]?h[k]=c?O:wa():c&&r!==O&&va(r)}d=b.length;if(!d)return b; var Ca;if(N(h=b[d-1])){a:{var y=h;e={};c=!1;for(var ca in y)Object.prototype.hasOwnProperty.call(y,ca)&&(a=y[ca],Array.isArray(a)&&a!=a&&(c=!0),null!=a?e[ca]=a:c=!0);if(c){for(var rb in e){y=e;break a}y=null}}y!=h&&(Ca=!0);d--}for(;0<d;d--){h=b[d-1];if(null!=h)break;var cb=!0}if(!Ca&&!cb)return b;var da;f?da=b:da=Array.prototype.slice.call(b,0,d);b=da;f&&(b.length=d);y&&b.push(y);return b};function Qa(a){return function(b){if(null==b||""==b)b=new a;else{b=JSON.parse(b);if(!Array.isArray(b))throw Error(void 0);G(b,32);b=Q(a,b)}return b}};function Ra(a){this.h=R(a)}n(Ra,T);var Sa=Qa(Ra);var U;function V(a){this.g=a}V.prototype.toString=function(){return this.g+""};var Ta={};function Ua(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};function Va(a,b){b=String(b);"application/xhtml+xml"===a.contentType&&(b=b.toLowerCase());return a.createElement(b)}function Wa(a){this.g=a||p.document||document}Wa.prototype.appendChild=function(a,b){a.appendChild(b)};/* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ function Xa(a,b){a.src=b instanceof V&&b.constructor===V?b.g:"type_error:TrustedResourceUrl";var c,d;(c=(b=null==(d=(c=(a.ownerDocument&&a.ownerDocument.defaultView||window).document).querySelector)?void 0:d.call(c,"script[nonce]"))?b.nonce||b.getAttribute("nonce")||"":"")&&a.setAttribute("nonce",c)};function Ya(a){a=void 0===a?document:a;return a.createElement("script")};function Za(a,b,c,d,e,f){try{var g=a.g,h=Ya(g);h.async=!0;Xa(h,b);g.head.appendChild(h);h.addEventListener("load",function(){e();d&&g.head.removeChild(h)});h.addEventListener("error",function(){0<c?Za(a,b,c-1,d,e,f):(d&&g.head.removeChild(h),f())})}catch(k){f()}};var $a=p.atob("aHR0cHM6Ly93d3cuZ3N0YXRpYy5jb20vaW1hZ2VzL2ljb25zL21hdGVyaWFsL3N5c3RlbS8xeC93YXJuaW5nX2FtYmVyXzI0ZHAucG5n"),ab=p.atob("WW91IGFyZSBzZWVpbmcgdGhpcyBtZXNzYWdlIGJlY2F1c2UgYWQgb3Igc2NyaXB0IGJsb2NraW5nIHNvZnR3YXJlIGlzIGludGVyZmVyaW5nIHdpdGggdGhpcyBwYWdlLg=="),bb=p.atob("RGlzYWJsZSBhbnkgYWQgb3Igc2NyaXB0IGJsb2NraW5nIHNvZnR3YXJlLCB0aGVuIHJlbG9hZCB0aGlzIHBhZ2Uu");function db(a,b,c){this.i=a;this.l=new Wa(this.i);this.g=null;this.j=[];this.m=!1;this.u=b;this.o=c} function eb(a){if(a.i.body&&!a.m){var b=function(){fb(a);p.setTimeout(function(){return gb(a,3)},50)};Za(a.l,a.u,2,!0,function(){p[a.o]||b()},b);a.m=!0}} function fb(a){for(var b=W(1,5),c=0;c<b;c++){var d=X(a);a.i.body.appendChild(d);a.j.push(d)}b=X(a);b.style.bottom="0";b.style.left="0";b.style.position="fixed";b.style.width=W(100,110).toString()+"%";b.style.zIndex=W(2147483544,2147483644).toString();b.style["background-color"]=hb(249,259,242,252,219,229);b.style["box-shadow"]="0 0 12px #888";b.style.color=hb(0,10,0,10,0,10);b.style.display="flex";b.style["justify-content"]="center";b.style["font-family"]="Roboto, Arial";c=X(a);c.style.width=W(80, 85).toString()+"%";c.style.maxWidth=W(750,775).toString()+"px";c.style.margin="24px";c.style.display="flex";c.style["align-items"]="flex-start";c.style["justify-content"]="center";d=Va(a.l.g,"IMG");d.className=Ua();d.src=$a;d.alt="Warning icon";d.style.height="24px";d.style.width="24px";d.style["padding-right"]="16px";var e=X(a),f=X(a);f.style["font-weight"]="bold";f.textContent=ab;var g=X(a);g.textContent=bb;Y(a,e,f);Y(a,e,g);Y(a,c,d);Y(a,c,e);Y(a,b,c);a.g=b;a.i.body.appendChild(a.g);b=W(1,5);for(c= 0;c<b;c++)d=X(a),a.i.body.appendChild(d),a.j.push(d)}function Y(a,b,c){for(var d=W(1,5),e=0;e<d;e++){var f=X(a);b.appendChild(f)}b.appendChild(c);c=W(1,5);for(d=0;d<c;d++)e=X(a),b.appendChild(e)}function W(a,b){return Math.floor(a+Math.random()*(b-a))}function hb(a,b,c,d,e,f){return"rgb("+W(Math.max(a,0),Math.min(b,255)).toString()+","+W(Math.max(c,0),Math.min(d,255)).toString()+","+W(Math.max(e,0),Math.min(f,255)).toString()+")"}function X(a){a=Va(a.l.g,"DIV");a.className=Ua();return a} function gb(a,b){0>=b||null!=a.g&&0!=a.g.offsetHeight&&0!=a.g.offsetWidth||(ib(a),fb(a),p.setTimeout(function(){return gb(a,b-1)},50))} function ib(a){var b=a.j;var c="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.iterator&&b[Symbol.iterator];if(c)b=c.call(b);else if("number"==typeof b.length)b={next:aa(b)};else throw Error(String(b)+" is not an iterable or ArrayLike");for(c=b.next();!c.done;c=b.next())(c=c.value)&&c.parentNode&&c.parentNode.removeChild(c);a.j=[];(b=a.g)&&b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b);a.g=null};function jb(a,b,c,d,e){function f(k){document.body?g(document.body):0<k?p.setTimeout(function(){f(k-1)},e):b()}function g(k){k.appendChild(h);p.setTimeout(function(){h?(0!==h.offsetHeight&&0!==h.offsetWidth?b():a(),h.parentNode&&h.parentNode.removeChild(h)):a()},d)}var h=kb(c);f(3)}function kb(a){var b=document.createElement("div");b.className=a;b.style.width="1px";b.style.height="1px";b.style.position="absolute";b.style.left="-10000px";b.style.top="-10000px";b.style.zIndex="-10000";return b};function Ma(a){this.h=R(a)}n(Ma,T);function lb(a){this.h=R(a)}n(lb,T);var mb=Qa(lb);function nb(a){a=Na(a,4)||"";if(void 0===U){var b=null;var c=p.trustedTypes;if(c&&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:q,createScript:q,createScriptURL:q})}catch(d){p.console&&p.console.error(d.message)}U=b}else U=b}a=(b=U)?b.createScriptURL(a):a;return new V(a,Ta)};function ob(a,b){this.m=a;this.o=new Wa(a.document);this.g=b;this.j=S(this.g,1);this.u=nb(La(this.g,2));this.i=!1;b=nb(La(this.g,13));this.l=new db(a.document,b,S(this.g,12))}ob.prototype.start=function(){pb(this)}; function pb(a){qb(a);Za(a.o,a.u,3,!1,function(){a:{var b=a.j;var c=p.btoa(b);if(c=p[c]){try{var d=Sa(p.atob(c))}catch(e){b=!1;break a}b=b===Na(d,1)}else b=!1}b?Z(a,S(a.g,14)):(Z(a,S(a.g,8)),eb(a.l))},function(){jb(function(){Z(a,S(a.g,7));eb(a.l)},function(){return Z(a,S(a.g,6))},S(a.g,9),Oa(a.g,10),Oa(a.g,11))})}function Z(a,b){a.i||(a.i=!0,a=new a.m.XMLHttpRequest,a.open("GET",b,!0),a.send())}function qb(a){var b=p.btoa(a.j);a.m[b]&&Z(a,S(a.g,5))};(function(a,b){p[a]=function(){var c=ma.apply(0,arguments);p[a]=function(){};b.apply(null,c)}})("__h82AlnkH6D91__",function(a){"function"===typeof window.atob&&(new ob(window,mb(window.atob(a)))).start()});}).call(this); window.__h82AlnkH6D91__("WyJwdWItNjU2MTEzMzcyNjUxMzAyMyIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Z1bmRpbmdjaG9pY2VzbWVzc2FnZXMuZ29vZ2xlLmNvbS9iL3B1Yi02NTYxMTMzNzI2NTEzMDIzIl0sbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Z1bmRpbmdjaG9pY2VzbWVzc2FnZXMuZ29vZ2xlLmNvbS9lbC9BR1NLV3hVbVRvMVM2R1dseVQzaGJhSGdxeEdQOGZlVFYtR2JxUFN1U0ZFTGtfWC1Nd3hZenlxWGIzWVJ4MnNRODNuMktyY0ZfZXo5THY0SDMwR25KQXpyczFoaGN3XHUwMDNkXHUwMDNkP3RlXHUwMDNkVE9LRU5fRVhQT1NFRCIsImh0dHBzOi8vZnVuZGluZ2Nob2ljZXNtZXNzYWdlcy5nb29nbGUuY29tL2VsL0FHU0tXeFhiSjM4N3hVOHZZQ2hGUzZqREl3Ylg4T05fRU9lUmhjYURmMklOWmlXZ1B0cWdURFRnODNEU25KSDVTZFlSU2JndFNOZkNfTGp2aTlQaDdLY0thWkFOMHdcdTAwM2RcdTAwM2Q/YWJcdTAwM2QxXHUwMDI2c2JmXHUwMDNkMSIsImh0dHBzOi8vZnVuZGluZ2Nob2ljZXNtZXNzYWdlcy5nb29nbGUuY29tL2VsL0FHU0tXeFZteGM5NkJNOWtneTYxbFVHUnNRdXlPYmNCYVpSM1FXWTJaSHhMakNQSTRsOHBUTTNqM1ItdTAyUHdnQU9jaGRKZFM5NjRTV3IyRmxGVnVlN0hWNXpRckFcdTAwM2RcdTAwM2Q/YWJcdTAwM2QyXHUwMDI2c2JmXHUwMDNkMSIsImh0dHBzOi8vZnVuZGluZ2Nob2ljZXNtZXNzYWdlcy5nb29nbGUuY29tL2VsL0FHU0tXeFc4NmxIdTJiZFp4RVhhVmFuN1M4YjhFaWJVRmw0anMxcVdva3RrUHJKQ2NnbGJrNDhDTHg3VTZlSjgxcWVVNWxfQmJTT2RzMnJ1bTlQZzJjRDk2ZFZFdUFcdTAwM2RcdTAwM2Q/c2JmXHUwMDNkMiIsImRpdi1ncHQtYWQiLDIwLDEwMCwiY0hWaUxUWTFOakV4TXpNM01qWTFNVE13TWpNXHUwMDNkIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vd3d3LmdzdGF0aWMuY29tLzBlbW4vZi9wL3B1Yi02NTYxMTMzNzI2NTEzMDIzLmpzP3VzcXBcdTAwM2RDQTgiXSwiaHR0cHM6Ly9mdW5kaW5nY2hvaWNlc21lc3NhZ2VzLmdvb2dsZS5jb20vZWwvQUdTS1d4VVVzdEtITUNZQkwtTzNWTmdSa1YtX1kyTFFfX3llUlhoZFlhUzgxS2FTNjYzUGxlaFdWTmxHUmIwanNEQmxXTktqMGl1V1U3a0R0aDlOYzlqWXBUZkhfUVx1MDAzZFx1MDAzZCJd");</script>